ی, 05/29/1402 - 20:13 مدیر سایت

فراخوان پنجمین جشنواره ملی فیلم بسیج منتشر شد.

فراخوان پنجمین جشنواره ملی فیلم بسیج منتشر شد.

فراخوان پنجمین جشنواره ملی فیلم بسیج از سوی دبیرخانه این جشنواره منتشر شد. فراخوان این جشنواره در بخش های مختلف منتشر شد و در اختیار علاقمندان قرار گرفت. پنجمین جشنواره ملی فیلم بسیج با دبیری آرش زینال خیری و به همت سازمان بسیج هنرمندان کشور سال جاری برگزار خواهد شد. متن این فراخوان بدین شرح است: بسمه تعالی فراخوان پنجمین جشنواره سراسری فیلم بسیج )از آغاز هفته دفاع مقدس و تا پایان هفته بسیج 1402) سازمان بسیج هنرمندان، در آستانهی گذر از چهل و چهارمین سال شروع جنگ تحمیل ی استکبار جهانی علی ه ایران اسالمی و آغاز دفاع مقدس، و در ایام ورود بسیج مستضعفین به چهل و پنجمین سال از عمر با برکتش، به منظور تکریم و ترویج رشادتها و حماسههای ماندگار ایثارگران انقالب اسالمی در تمامی عرصههای حضور »پنجمین جشنواره سراسری فیلم بسیج« را همزمان با » هفته ی دفاع مقدس« تا »هفتهی بسیج« با رویکرد »بسط و گسترش گفتمان فرهنگ و تفکر بسیجی، بر پایه بیانیه گام دوم« با حضور فیلمسازان، س ینماگران ، هنرمندان، و اندیشمندان متعهد و بسیجی کشور در دو مرحله استانی و ملی، با محورهای موضوع ی زیر برگزار میکند. محورهای موضوعی • والیت فقیه و رهبر ی انقالب اسالمی • شهدای انقالب، مقاومت، و دفاع مقدس )مانند: شهدای انقالب، شهدای جنگ تحمیل ی، شهدای هسته ای، شهدای مدافع حرم، شهدای سالمت، شهدای خدمت، شهدای امر به معروف و نهی از منکر، شهدای مدافع وطن و...( • انقالب اسالمی )اهداف و آرمانها، دستاوردها و پیشرفتها، مبارزات و رویدادها، آس یبها و تهد یدها، و...( • انقالب اسالم ی و آی نده آن مبتنی بر بیانیه گام دوم • جهاد تبیین • ایران مقتدر )در عرصههای علمی، فرهنگ ی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، هوافضا، و...( • تمدن نوین اسالمی ایران ی • انقالبی بودن و مد یریت جهادی • فرهنگ و تفکر بسیجی • جوانان و زنان در انقالب اسالمی • رسانهها و فضای مجازی )تهد یدها و فرصتها( • جنگ نرم و نفوذ دشمن در عرصههای مختلف • تهد یدها و اقدامات دشمنان داخلی و خارجی بویژه استکبار جهانی، آمریکا، و صهیونیسم مقاومت جهانی در برابر استکبار، به ویژه در فلسطین، یمن، سوریه، عراق، نیجری ه، بوسنی، و... • رزمندگان بدون مرز و مدافعی ن حرم • بیداری اسالمی در منطقه و جهان • شعار اعالمی سال 1402 توسط مقام معظم رهبری )مهار تورم و افزایش تولید( • آزاد )صرفا برای بسیجیان فیلمساز( بخشهای مسابقه الف( مرحله استانی اختتامیههای این بخش همزمان با هفته بزرگداشت دفاع مقدس )31 شهریورماه تا 6 مهرماه 1402 )در سراسر کشور برگزار و به برگزیدگان استانی لوح افتخار و جایزه نقدی اعطا میشود: 1 .فیلم کوتاه داستانی: )بهترین فیلم، بهتر ین کارگردانی، بهتر ین فیلمنامه ( 2 .فیلم کوتاه مستند: )بهترین ف یلم، بهترین کارگردانی، بهتری ن تحقیق و پژوهش( 3 .فیلم کوتاه پویانمایی: )بهتری ن فیلم، بهترین کارگردان ی، بهترین فیلمنامه ( 4 .نماهنگ: )بهترین نماهنگ( 5 .فیلمنامه کوتاه: )بهترین فیلمنامه، بهترین فیلمنامه اقتباس ی( 6 .جوایز ویژه: )بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر زن، بهتری ن بازیگر خردسال( * توجه: در مرحله استانی آثار منتخب هر استان همزمان با »هفته گرامیداشت دفاع مقدس« در 31 مرکز استان کشور و تهران بزرگ معرفی و از صاحبان آثار تجلی ل میشود. ب( مرحله ملی مراسمهای ویژه این بخش همزمان با هفته بسیج ) 1 تا 7 آذرماه 1402 )برگزار و به برگزیدگان ملی جوایزی به شرح زیر اعطا میشود: الف( جایزه اول، شامل: تندیس جشنواره، لوح افتخار و جایزه نقدی ب( جایزه دوم، شامل: لوح افتخار و جایزه نقدی ج( جایزه سوم، شامل: لوح افتخار و جایزه نقدی عناوین جوایز: 1 .فیلم کوتاه داستانی: )بهترین فیلم، بهتر ین کارگردانی، بهتر ین فیلمنامه
.فیلم کوتاه مستند: )بهترین ف یلم، بهترین کارگردانی، بهتری ن تحقیق و پژوهش(
3 .فیلم کوتاه پویانمایی: )بهتری ن فیلم، بهترین کارگردان ی، بهترین فیلمنامه (
4 .نماهنگ: )بهترین نماهنگ(
5 .فیلمنامه کوتاه: )بهترین فیلمنامه، بهترین فیلمنامه اقتباس ی(
6 .جوایز ویژه: )بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر زن، بهتری ن بازیگر خردسال(
* توجه: آثار منتخب استانی مستقیماً به بخش مسابقه مل ی راه مییابد و هیأت داوران برگزیدگان خود را در
در هفته بسیج اعالم و جوایز خود را اهداء می نماید .
گاه شمار جشنواره
تشکیل دبیرخانه مرکزی و صدور احکام ............................................................................ تا پایان تیر ماه 1402
تشکیل دبیرخانههای استانی و صدور احکام ....................................................................تا 15 مرداد ماه 1402
اعالم فراخوان آثار ............................................................................................................. نیمه اول مرداد ماه 1402
پایان جذب آثار در استانها ..................................................................................................15 شهریور ماه 1402
داوری و انتخاب آثار در استانها .................................................................................. تا پایان شهریور ماه 1402
برگزاری اختتامیههای استانی........................................... ابتدا تا انتهای هفته بزرگداشت دفاع مقدس 1402
برگزاری نشست خبری دبیر اعالم آثار رسیده به بخشهای مسابقه جشنواره یک هفته قبل از آغاز هفته
بسیج 1402
داوری نهایی بخش مسابقه ملی ..........................................................................................تا پایان آبان ماه 1402
برگزاری مراسم افتتاحیه جشنواره و آغاز برنامههای بخش ملی جشنواره ............ابتدای هفته بسیج 1402
اعالم نامزدهای دریافت جوایز در بخشهای مسابقه ملی ............................................دو روز پیش از اختتامیه
برگزاری مراسم اختتامیه و اهدای جوایز .........................................................................پایان هفته بسیج 1402
مقررات عمومی
1 .سازمان بسیج هنرمندان هر استان به عنوان دبیرخانه استانی پنجمین جشنواره سراسری فیلم بسیج
شناخته میشود.
2 .شرکت تمامی هنرمندان متعهد ایرانی در بخشهای رقابتی این جشنواره آزاد است.
3 .متقاضیان شرکت میبایست تقویم جشنواره را مراعات نمایند.
4 .آثار شرکت کننده می بایست بر اساس موضوعات اعالم شده باشد.
.هیچ محدود یتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.
6 .تکمیل فرم ثبت نام اثر برای شرکت در بخشهای رقابتی جشنواره الزامی است.
7 .مسئولیت حقوق ی آثار بر عهده ارسال کننده فرم درخواست شرکت در جشنواره است.
8 .متقاضی حضور در جشنواره می بایستی تهیهکننده یا مالک و یا کارگردان فیلم، یا نویسندهی فیلمنامه
باشد که با ثبت و ارسال اثر به دبیرخانه جشنواره، تمامی ضوابط جشنواره را می پذ یرد.
9 .فیلمنامه هایی مجاز به شرکت در مسابقه هستند که بر اساس آنها فیلمی ساخته نشده باشد.
10 .فیلمنامه ها می بایست به زبان فارس ی نگارش شده و ارائه گردد.
11 .فایل فیلمنامه و چکیده فیلمنامه باید با رعایت اصول حروف نگاری، با فونت بی نازنین 14 و فاصله
خطوط 1/5سانتی متر به صورت فایل PDF به دبیرخانه استانی جشنواره تحویل شود.
12 .برای شرکت در جشنواره میبایست ضمن تکمیل و امضای فرم درخواست شرکت در جشنواره، 3
قطعه عکس صحنه، 3 قطعه عکس پشت صحنه و 2 قطعه عکس پرسنلی از تهیهکننده و کارگردان )برای
فیلم( یا فیلمنامهنویس )برای فیلمنامه( با کیف یت خوب ضمیمه و تحویل گردد.
13 .الزم است نسخه اصلی هر فیلم در یکی از قطع ها ی 35 م یلیمتری، 16 میلیمتر ی و فرمتهای HD ،
HD Full ،K2 و یا K4 تولید شده باشد.
14 .متقاضی شرکت در جشنواره برای بازبین ی هیئت انتخاب و راهیابی به بخش مسابقه، م یبایست یک
نسخه کپی DVD از اثر با درج نام فیلم، فیلم ساز، مدت زمان فیلم و شماره تماس متقاضی بر روی DVD
را به دبیرخانه استانی جشنواره تحویل نماید .
15 .آثار ارسالی بر روی DVD با ید با فرمت قابل پخش در دستگاه DVD ضبط شده و فایلهای دیتا
مطابق با استانداردهای س یستم عامل ویندوز باشد.
16 .فیلم های راه یافته به بخش مسابقه باید به صورت فایل دی تا با یکی از فرمت های -AVI- MPEG4
بطور DVD ،Blu-ray ،Flash Memory یا دیسک هارد روی بر H.264 کیفیت با MXF – MOV
استاندارد و قابل اجرا بر روی س یستم عامل ویندوز به دبیرخانه جشنواره تحویل گردد.
17 .کلیه آثار راه یافته به بخش مسابقه م ی بایست تیزر، عکس و پوستر داشته باشند.
18 .حق اکران آثار رس یده مطابق عرف جشنواره ها، برای دبیرخانه جشنواره محفوظ است.
19 .ستاد برگزار ی مجاز است حداکثر 3 تا 5 دقیقه از آثار شرکت کننده در جشنواره را در برنامه های
تلویزیونی به منظور تبلی غ و اطالع رسانی به نمایش درآورد.
20 .دبیرخانه جشنواره در قبال آس یب های احتمالی ناش ی از ارسال نامطلوب آثار از جانب شرکت کنندگان
هیچ مسئولیت ی ندارد.
.هرگونه مسئولیت درخصوص مسائل تبلیغی و حقوقی ف یلم که بر مبنای اطالعات فرم صورت می گیرد،
به عهده امضاکننده فرم می باشد .
22 .نسخه اصلی نمایش فیلم های برگزیده عودت داده نمی شود.
23 .حق چاپ فیلم نامه های رس یده به دبی رخانه، به عنوان کتاب جشنواره یا لوح دیجیتالی، با ذکر نام
نویسنده، برا ی دبیرخانه محفوظ است.
24 .به آثار راه یافته به بخش مسابقه »گواهی شرکت« اعطا م یگردد.
25 .پس از راهیابی آثار به بخش مسابقه، امکان خارج کردن آنها از جشنواره وجود ندارد.
26 .آثار متقاضی شرکت در جشنواره پس از وصول به دبیرخانه استانی و بر اساس زمان بند ی اعالم شده،
در دو مرحله )انتخاب و داور ی نهایی( مورد ارزیابی قرار م یگیرد.
27 .چنانچه اثر برگزیدهای، بیش از یک نویسنده یا یک کارگردان و یا یک تهیه کننده و ... داشته باشد،
در هر بخش فقط یک جایزه تعلق خواهد گرفت.
28 .اگر اطالعات ارائه شده در فرم های ارسالی خالف واقع باشد در هر مرحله از جشنواره اثر مورد نظر
توسط دبیرخانه حذف خواهد شد.
29 .اعضای اصلی ستاد برگزار ی جشنواره، ه یات های انتخاب و داوری نهایی، حق شرکت دربخش های
رقابتی جشنواره را ندارند.
30 .دعوت از میهمانان شهرستانی بخش مسابقه، بر اساس مقررات جشنواره انجام م ی شود.
31 .فراخوان پنجمین جشنواره سراسری فیلم بسیج عالوه بر انتشار عمومی از طریق ردههای سازمان بسیج
مستضعفان نیز ابالغ میشود.
32 .اخذ تصمیم در موارد ی که پی شبینی نشده است برعهده دبیرخانه جشنواره است.
راه های ارتباط با جشنواره
الف( دبیرخانههای استانی پنجمین جشنواره سراسری فیلم بسیج
نشانی: سازمان بسیج هنرمندان هر استان
ب( دبیرخانه مرکزی پنجمین جشنواره سراسری فیلم بسیج
نشانی: تهران، میدان بلوار کریمخان، خیابان خردمند جنوبی، خیابان استاد حمید سمندریان، شماره 5 ،خانه
خورشید، طبقه 5
)021 -88491309 ( ،)021-88315868( ،)021-88491626 ( :تلفن
شماره همراه شبکه های اجتماعی )ایتا، بله، و ...( : 0

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا به این سوال برای جلوگیری از ارسال اسپم پاسخ دهید.