شنبه, 05/11/1399 - 15:47 honar-admin

سازمان بسیج هنرمندان را بیشتر بشناسید

 سازمان بسیج هنرمندان کشور یکی از قشر های سازمان اقشار سازمان بسیج است که در حوزه فرهنگی و هنری فعالیت دارد، این سازمان با تمام نهاد ها، وزارتخانه ها و سازمان هایی که در حوزه فرهنگ و هنری فعالیت دارند، همکاری دارد که می توان به وزارت میراث فرهنگی و وزارت ارشاد اشاره کرد.