وبینار مسئولین سازمان های استانی و مدیران سازمان بسیج هنرمندان با حضور دکتر جواد جمیری ریاست سازمان بسیج هنرمندان کشور